Thursday Mar 17, 2022

היהדות שלי עם אמילי עמרוסי: הקשר בין סביבה, אקלים וקיימות ליהדות

פרק שני בסדרה 'היהדות שלי' בהנחיית אמילי עמרוסי, הערב על המפגש בין יהדות לסביבה, קיימות ומשבר האקלים.

 ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל גרינפיס ישראל, על  מה מחבר בין המקורות היהודיים לערכי הקיימות, ועל מצוות "בל תשחיט" מזווית סביבתית. עינט קרמר, מייסדת ומנהלת עמותת 'טבע עברי ליהדות וקיימות', על טבע עברי וקיימות והקשר בין יהדות לשינויי אקלים. הרב בניהו טבילה, פעיל חברתי בתחום האקולוגיה, על הנושא הסביבתי בתוך החברה החרדית. ויהודה גנות, מנכ"ל ארגון 'חרדים לסביבה', על הטמעת המודעות, המעשים והפעולות בנושא סביבה למגזר החרדי.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

כל הזכויות שמורות דרכנו יוצאים לפעולה (חל”צ) 2021

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822